1. Бүтээгдэхүүн

CCD харааны байрлалын лазер тэмдэглэгээний машин